Master Distiller Series No.1

Rượu Master Distiller Series No.1 đây là sản phẩm Jack Daneil dành để vinh danh bậc thầy hầm rượu đời đầu tiên trong dãy các sản phẩm phẩm dành để vinh danh bậc thầy hầm rượu của gia đình Jack Daniel