Điều khoản chính sách

Điều kiện để sử dụng website của Rượu Song Long  tại địa chỉ www.phanphoiruoungoai.net là bạn phải đồng ý với những Điều khoản sử dụng, bao gồm cả Điều lệ bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng mà có thể không thông báo trước. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn đã đọc bản mới nhất. Nó sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Hãy xem thêm phía dưới để biết tóm tắt những điều khoản được cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sẽ được coi như bạn đã chấp nhận những Điều khoản sử dụng, bao gồm cả Điều lệ bảo mật.

Trang web chỉ dành cho những người đủ tuổi mua rượu hợp pháp theo luật pháp nơi bạn sinh sống và nơi bạn đang truy cập vào trang web. Nếu bạn chưa đủ tuổi mua rượu hợp pháp, bạn đã vi phạm pháp luật nơi bạn sinh sống hoặc nơi bạn đang truy cập trang web và bạn nên rời khỏi website này ngay lập tức.
Nếu bạn không chấp nhận Điều khoản sử dụng này thì bạn nên ngừng việc truy cập vào trang web.

Tất cả từ ngữ “của chúng tôi”, “chúng tôi”, hoặc “công ty” trong văn bản này và trong thông cáo chọn tham gia (opt-in) được dùng để chỉ công ty Rượu Song Long cùng những công ty chi nhánh và đối tác.

1. Bản quyền

Tất cả những tài liệu và nội dung (bao gồm, nhưng không có giới hạn, thông tin, hình ảnh, trang web, âm thanh, phần mềm (bao gồm mã nguồn, giao diện, cấu trúc trang web), video, diện mạo và sắc thái, thiết kế và những tài liệu biên soạn) trên website thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và những người được chúng tôi cấp giấy phép. Bạn phải được sự cho phép của chúng tôi để sử dụng nội dung hay bất cứ hình ảnh tư liệu nào như trong phần Điều khoản sử dụng và phải được chúng tôi chấp thuận bằng văn bản, nếu không bạn không được sao chép, chuyển giao, thực hiện công khai, phân phối, khai thác thương mại, mô phỏng, dịch, sửa đổi, hợp nhất, chia sẻ cho bất kỳ người nào, hoặc tạo ra sản phẩm phát sinh của các tài liệu và nội dung.

2. Sở hữu trí tụê

Chúng tôi là chủ sở hữu và/ hoặc là người uỷ quyền của tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, thiết kế, bằng sáng chế, bản quyền, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác xuất hiện trên trang web, trừ khi có những chỉ định khác. Ngoại trừ những điều đã cung cấp trong phần Điều khoản và Điều kiện, việc sử dụng trang web sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền hay giấy phép nào cho những sở hữu trí tuệ mà bạn đã truy cập trên trang web. Ngoại trừ các quy định được cung cấp trong Điều khoản và Điều kiện, việc sao chép hay sử dụng bất kỳ một tài liệu, thông tin nào trên trang web đều bị nghiêm cấm.

3. Sao chép

Bạn có thể truy cập vào trang web và chúng tôi rất hoan nghênh bạn in những tài liệu để sử dụng cho bạn một cách đúng luật, mang tính chất cá nhân và sử dụng vào mục đích phi thương mại. Tất cả những trường hợp sao chép khác, dù là sao chép trên máy vi tính, in ra giấy hay định dạng khác đều bị cấm và có thể vi phạm luật sở hữu trí tuệ và các luật pháp khác của thế giới. Hơn nữa, bạn không có quyền trong việc tái sản xuất, truyền tải, công khai thực hiện, phân phối, mô phỏng, dịch, sửa đổi, chia sẻ cho bất kỳ người nào, tạo ra sản phẩm phát sinh của các tài liệu hoặc sử dụng nó cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi. Tất cả những quyền khác đều được bảo lưu.

4. Điều khoản sử dụng và chính sách sử dụng được chấp nhận liên quan đến ‘Message Boards’

Trang web này có thể chứa các nhóm thảo luận, nhóm tin tức, bản thông báo, các phòng chat và các dịch vụ tương tác khác (gọi chung là “Message Board”). Chúng tôi có thể hoặc không thể tích cực giám sát việc sử dụng hoặc nội dung của những tài liệu đăng trên Message Board của chúng tôi. Tương tự như vậy, chúng tôi có thể hoặc không thể thực hiện việc kiểm soát nội dung của bất kỳ thông tin nào trên Message Board. Vì thế, bạn có thể tiếp xúc với những thông tin không chính xác hay gian lận, lừa đảo gây cho bạn cảm giác khó chịu. Việc sử dụng Message Boards mang tính rủi ro cá nhân.

Tuy nhiên, chúng tôi có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, theo dõi, giám sát các Message Boards và loại bỏ, thay đổi bất kỳ nội dung nào, trong quyền của mình, việc lạm dụng để đưa thông tin sai và có thể hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ này của bạn trên hệ thống hoặc trang web, nơi mà chúng tôi tin rằng nó đã bị sử dụng sai.

Dưới đây là những ví dụ về việc lạm dụng Message Boards:

Sử dụng dịch vụ trái phép, không đúng luật hoặc cho những mục đích xấu, gây nên thiệt hại cho dịch vụ hoặc các hoạt động của dịch vụ.

Sử dụng dịch vụ để khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền tải (dù trong Message Board hay ở những nơi khác) bất kỳ tài liệu xấu, kích động, khiêu dâm hoặc tham gia vào các hoạt động đó sẽ vi phạm vào tội chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng hoặc giới tính.

Sử dụng dịch vụ để làm hại hoặc cố ý làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.

Sử dụng dịch vụ để khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu có tính chất ủng hộ hay đe doạ việc gây tổn hại cho cơ thể hoặc phá huỷ tài sản sẽ bị coi là tội phạm và bị giao cho cơ quan pháp luật xử lý.

Sử dụng dịch vụ để khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền tải các tài liệu vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư, công khai, các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của các đối tác khác.

Sử dụng dịch vụ để khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ các tài liệu quảng cáo không mong muốn cho người khác.

Sử dụng dịch vụ để khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu gây phiền nhiễu cho người khác.

Sử dụng dịch vụ để làm sai, gây hiểu nhầm hoặc mua bán gian lận các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và gửi những bức thư có ý đồ xấu hoặc tương tự.
Thêm vào, xóa bỏ, thay đổi thông tin tiêu đề mạng lưới xác định hoặc thông tin về bản quyền bao gồm tên tác giả, ngày tháng công bố, tên người cung cấp dịch vụ với mục đích lừa dối, gian lận.

Sử dụng dịch vụ để truy cập hoặc cố ý truy cập tài khoản của người khác hoặc xâm nhập hay cố ý xâm nhập trái phép vào trang web của chúng tôi hay một bên an ninh thứ ba khác, phần mềm máy tính, phần cứng, hệ thống liên lạc điện tử hoặc hệ thống viễn thông.

Sử dụng dịch vụ để sưu tập, thông tin cá nhân hoặc những thông tin của bên thứ ba mà chưa được bên thứ ba đồng ý, hay sử dụng, những dữ liệu hoặc các hoạt động tương tự với mục đích thu thập danh sách hoặc dữ liệu của người truy cập.

Sử dụng dịch vụ cho những hoạt động gây ảnh hưởng bất lợi đến khả năng của người khác hoặc hệ thống khác để sử dụng dịch vụ hoặc qua internet nói chung, bao gồm, nhưng không giới hạn, làm quá tải và truy cập trái phép.

Bán lại hoặc phân phối lại bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản, hoặc mạo nhận bất kỳ người nào hay sử dụng tên của những cá nhân, tổ chức mà bạn không được phép sử dụng.

Khuyến khích, bỏ qua hoặc đồng ý những người chưa đủ tuổi uống rượu, lái xe lúc say rượu hoặc uống rượu quá mức cho phép; tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của bản thân bạn hay bất kỳ ai (ví dụ như số điện thoại, địa chỉ nhà hay bất kỳ thông tin nào khác mà từ đó có thể nhận dạng hay liên lạc được)

Danh sách này chỉ cung cấp một số ví dụ. Đây không phải là danh sách đầy đủ các hành động không được chấp nhận trên Message Board, những hành động có thể khiến việc sử dụng của bạn trên Message Boards hoặc trên trang web của chúng tôi bị hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt. Do tính chất mở của internet, người sử dụng phải đồng ý tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến hoạt động online và đồng ý với các điều khoản đã quy định. Người sử dụng cũng phải đồng ý tuân thủ mọi quy định liên quan đến việc xuất khẩu của bất kỳ dữ liệu nào từ bất kỳ quốc gia nào.

Bạn đại diện và đảm bảo rằng các bài đăng của bạn là bản gốc, không dùng vào mục đích khiêu dâm, tục tĩu, kích động, độc hại hoặc trái pháp luật, rằng ngoài ra không bên nào có quyền và tác quyền đạo đức trong các bài đăng của mình. Bài đăng (toàn bộ hay một phần) và/ hoặc kết hợp chúng trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức phương tiện truyền thông hoặc công nghệ đã được biết tới hoặc phát triển sau này

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những bài bạn đăng và chúng tôi có thể xoá chúng bất kỳ lúc nào.

Nội dung, thông tin và tài liệu được đăng bởi người dùng trên Message Bboards không được xác nhận bởi chúng tôi. Bạn có trách nhiệm đánh giá và xác nhận tính chính xác của thông tin được cung cấp bởi các người dùng khác trên Message Boards.

Các ý kiến trong Message Boards không nhất thiết là của chúng tôi. Bất kỳ lời tuyên bố, lời khuyên và ý kiến của người tham gia thì chỉ là của người tham gia. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lời tuyên bố, lời khuyên, ý kiến hoặc các nội dung, tài liệu khác đăng tải trên Message Boards.

Chúng tôi có thể cho phép bạn thiết lập một tài khoản với tên người sử dụng và mật khẩu để truy cập và sử dụng Message Boards. Nếu vậy, bạn có trách nhiệm duy trì nghiêm ngặt bí mật mật khẩu tài khoản của bạn, và bạn có trách nhiệm với mọi hoạt động dưới tài khoản và mật khẩu của bạn.

Bạn đồng ý

(a) ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu, tài khoản của bạn hay mọi vi phạm về bảo mật khác.

(b) đảm bảo rằng bạn đã đăng xuất khỏi trang web sau mỗi lần truy cập. Đây là trách nhiệm duy nhất của bạn để kiểm soát việc phổ biến và sử dụng mật khẩu của bạn, kiểm soát truy cập và sử dụng tài khoản của bạn. Hãy thông báo cho chúng tôi khi bạn muốn hủy tài khoản của mình.

Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hay nghĩa vụ với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ theo những quy định này.

5. Không bảo đảm

Trang web này được cung cấp “nguyên trạng” và việc bạn sử dụng nó sẽ mang tính rủi ro cá nhân. Chúng tôi, bao gồm, nhưng không giới hạn, giám đốc, nhân viên, người đại diện, người được chỉ định, đại diện hợp pháp, tất cả những người liên quan, có sự bảo đảm về thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và sự không xâm phạm.

Chúng tôi không bảo đảm rằng trang web không chứa virus, xuất hiện hay chứa đựng những nội dung chính xác. Mặc dù chúng tôi đã có những cách thức hợp lý để bảo vệ trang web nhưng bạn nên biết rằng internet là một môi trường không có sự bảo đảm hoàn toàn và chúng tôi không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, những thông tin bạn đăng tải hay chuyển sẽ được an toàn từ những truy cập trái phép. Nếu bạn không hài lòng với trang web, bạn có thể ngưng truy cập.

6. Dịch vụ và hàng hóa của bên thứ ba

Chúng tôi không bảo đảm dịch vụ và hàng hóa của những cá nhân, công ty hay tổ chức khác có thế truy cập hay xuất hiện trên website.

7. Trách nhiệm của bạn

Bạn nên thường xuyên xác nhận thông tin trên website một cách độc lập trước khi bạn sử dụng hay dựa vào nó. Bạn có trách nhiệm sử dụng phần mềm kiểm tra virus trước khi tải xuống bất kỳ tài liệu nào trên trang web này và phải đảm bảo sự tương thích giữa phần mềm với các trang thiết bị của bạn.

Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin liên quan đến bất kỳ bên thứ ba, bạn phải bảo đảm rằng bạn đã nhận được sự chấp thuận của bên thứ ba liên quan và bên thứ ba đã được thông báo và đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi và những thông tin mà chúng tôi đã quy định.

8. Quyền không chịu trách nhiệm

Chúng tôi, các viên chức, giám đốc, nhân viên, người đại diện, người được chỉ định, thông qua văn bản này từ chối toàn bộ trách nhiệm về bất cứ thiệt hại, mất mát hay hư hỏng (trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả mang đến, v.v) do bạn gây ra như là kết quả của việc bạn sử dụng trang web này hay từ bất cứ vi rút máy tính nào nhiễm vào trang web, hay những website khác được truy cập từ website này, cho dù những mất mát, thiệt hại hay hư hỏng này bằng cách này hay cách khác phát sinh từ sự sơ xuất của chúng tôi và cho dù là chúng tôi đã thông báo chính xác về khả năng xảy ra những mất mát hay thiệt hại trên. Chúng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm cho toàn bộ những mất mát, thiệt hại hay hư hỏng tổng thể (kể cả trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, bao gồm nhưng không hạn chế việc xao nhãng, hay những việc khác) phát sinh từ những điều khoản và điều kiện, bao gồm cả điều khoản bảo mật, theo tổng thể

9. Tài liệu bạn gửi lên

Trừ khi có quy định cụ thể yêu cầu, chúng tôi không đòi hỏi hay mong ước nhận được bất kỳ thông tin mang tính chất riêng tư, bí mật do bạn gửi lên thông qua website, hay bất kỳ các dịch vụ của mình như bằng email hay bằng những cách khác. Bất kỳ thông tin hay tài liệu do bạn gửi lên mà không có sự yêu cầu cụ thể của chúng tôi sẽ không được coi là bí mật hay độc quyền. Bạn phải đồng ý rằng bất kỳ thông tin hay tài liệu bạn gửi lên trang web, cho dù là những ý tưởng, những sáng tạo hay những tài liệu khác đều có thể được sử dụng, sao chép và tiết lộ bởi chúng tôi mà không có bất kỳ giới hạn nào và chúng tôi cũng không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho bạn cũng như cho nguồn của nó. Bạn cũng cần bảo đảm mọi “tác quyền đạo đức” trong những thông tin mà bạn đã đăng lên không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với mọi tổn thất hoặc thiệt hại do bạn sử dụng các tài liệu của chúng tôi ở mức độ mà luật cho phép. Đoạn này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có dưới các dữ liệu mà pháp luật bảo vệ thông tin riêng tư cá nhân của bạn

10. Thông tin thành viên

Trong trường hợp bạn sử dụng trang web, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thông tin cá nhân cho chúng tôi (như những thông tin trong phần “Thông tin thành viên” ở dưới đây). Thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng sẽ phù hợp với điều khoản đã quy định trên website và tôn trọng đến tính riêng tư của cá nhân. Bạn biết và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của Thông tin thành viên.

11. Lưu trữ thông tin

Bằng việc đăng ký thành viên trên website này, bạn đã mặc nhiên cho phép Diageo lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Trong vài trường hợp nào đó, thông tin này sẽ được lưu trữ ở máy chủ ngoài phạm vi nước Việt Nam

12. Đường liên kết từ website

Bạn biết và đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm với những thông tin được cung cấp bởi những trang web mà bạn có thể kiên kết từ website này (“Liên kết trang web”)… Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm những thông tin, sản phẩm, nội dung quảng cáo hay những vật phẩm khác trong những link mà bạn cung cấp. Những đường link từ phần “Liên kết trang web” không kiểm soát các trang web liên kết và không sửa đổi hay theo dõi chúng.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hay chi phí gây ra hoặc bị cáo buộc lý do liên quan tới việc sử dụng hoặc căn cứ với nội dung, hàng hóa, dịch vụ có sẵn trên những trang web liên kết. Không có trang web nào có thể được liên kết đến trang web này hoặc các trang web khác của chúng tôi mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản.

13. Bảo đảm

Bạn có trách nhiệm bảo đảm cho chúng tôi không bị tổn thất, thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web, mọi dịch vụ của nó hay bất kỳ thông tin truy cập thông qua trang web, bao gồm cả những thông tin từ những trang web liên kết, bạn gửi hay chuyển giao các thông tin, tài liệu trên hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện, luật pháp, quy tắc. Bạn cũng phải bảo đảm cho mọi khiếu nại chống lại bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mà bạn gửi cho chúng tôi khi nó vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quyền của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, các khiếu nại về sự phỉ báng, xâm lược quyền riêng tư, vi phạm bản quyền hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác). Chúng tôi có quyền độc quyền bảo vệ và kiểm soát bất cứ khiếu nại phát sinh từ việc ở trên và bất kỳ vấn đề bồi thường và bạn sẽ hợp tác với chúng tôi trong bất kỳ mọi tình huống.

14. Hạn chế, đình chỉ và chấm dứt

Chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ hay chấm dứt truy cập của bạn vào trang web và/ hoặc khả năng xuất hiện của bạn trên bất kỳ dịch vụ nào của trang web, bao gồm cả dịch vụ tương tác nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm vào Điều khoản và Điều kiện. Bất kỳ mọi hạn chế, đình chỉ và chấm dứt đều không ảnh hưởng đến những quyền mà chúng tôi có thể có đối với bạn trong việc tuân thủ những Điều khoản và Điều lệ.

Chúng tôi cũng có thể xóa bỏ toàn bộ trang web hay một phần bất kỳ hoặc các tính năng của trang web vào bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng chúng tôi có khả năng theo dõi địa chỉ IP của bạn và nếu cần sẽ liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ của bạn trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ bạn đã vi phạm vào Điều khoản và Điều kiện.

15. Thỏa thuận

Những Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm cả Điều khoản cá nhân, được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi trong mối quan hệ đến chủ đề của nó và thay thế bất kỳ và tất cả những lời hứa, những đại diện, những thỏa thuận, những trình bày và hiểu biết nào giữa chúng tôi.

Ở mức độ mà phần mềm có sẵn thông qua trang web, phần mềm có thể phải tuân theo một giấy phép cái được phân phối hoặc bao gồm trong các phần mềm và bạn phải đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện của bất kỳ thỏa thuận nào. Sự thất bại của chúng tôi trong việc thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện sẽ không được coi là sự từ bỏ các quyền hoặc các điều khoản.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện được thiết lập bởi một tòa án có thẩm quyền mà không thể thi hành hoặc không hợp lệ, tuy nhiên các bên đồng ý rằng tòa án nên nỗ lực làm cho có hiệu lực để mục đích của các bên được phản ánh trong điều khoản, và những điều khoản khác của Điều khoản và Điều kiện sẽ có hiệu lực đầy đủ. Chúng tôi có thể nhượng lại hoặc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của chúng tôi trong giới hạn tiêu chuẩn của các điều khoản và điều kiện cho bên thứ ba.

16. Bản quyền sở hữu trí tuệ và đại lý IP Việt Nam

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác và yêu cầu những người sử dụng trang web này cũng phải như vậy. Nếu bạn tin rằng sản phẩm của bạn bị sao chép một cách bất hợp pháp thì xin vui lòng gửi thông tin cho Cục sở hữu trí tuệ

17. Luật pháp và thẩm quyền

Tất cả Điều khỏan và Điều kiện trên, bao gồm cả Điều khỏan bảo mật và tất cả vấn đề liên quan sẽ được kiểm soát theo Luật của Việt Nam.

Trả lời