Mr. Jack’s 160th Birthday

Phiên bản rượu mừng sinh nhật 160 tuổi của ngài Jack Daniel , được đóng chai để kỷ niệm điều đó