Nếm thử rượu vang

Nếm thử rượu vang thế nào

Có 4 bước phương thức để nếm thử một loại rượu vang nó tập trung trên khả năng của người nếm thử để cô lập và chỉ rõ các đặc tính chính của một loại rượu vang và cải tiến hương vị và ký ước nếm thử. Các bước đó là gì ? Đơn giản 4 bước để nếm thử một loại rượu vang đó là nhìn , ngửi , nếm và kết luận .(Look , Smell, Taste,Conclude) .

Làm thế nào để quan sát rượu (Look):

Màu của rượu vang là một chủ đề khoa học phức tạp.Thật may mắn đó là người nếm thử rượu vang có thể học cách để chỉ rõ màu ,cờ độ (intensity),độ đục (opacity) và đợ nhớt của rượu vang (viscocity). Để thực hiện việc tasting rượu vang thì ta cần một ly khoảng 75 ml rượu vang.

Quan sát (Inspect):

Ta nghiên ly một góc 30 độ để lộ phần nền trắng của ly để ta có thể quan sát màu của rượu vang , cường độ (intensity) , màu sắc tại vành của ly.

Lắc – tạo xoáy (Swirl):

Lắc rượu vang để xem độ đậm nhớt của rượu vang , rượu vang có độ nhớt cao thường loại rượu có nồng độ cao hoặc đó là phần đường còn dư

Màu sắc – (Color):

Ta sẽ cần nhìn tất cả màu và có các so sánh nó không cần thiết với tất cả các loại rượu vang nhưng với một ví dụ khác chúng ta có thể so sánh cùng một loại rượu với giống nho khác nhau và nhà sản xuất khác nhau để thấy sự khác biệt.

Cường độ (Intensity):

Quan sát rượu vang từ vành cốc (rim) tới trung tâm chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt về màu và độ sáng rõ (clarity) của một loại rượu vang cơ bản trên một số yếu tố bao gồm giống nho , nhà sản xuất , tuổi rượu vang.

Wine Tears:

Người ta thường gọi đó là “Chân Rượu – Wine Legs” hoặc “Nước mắt rượu – Wine Tears”  đó là một hiện tượng gọi là Marangoni ảnh hưởng của việc căng trên bề mặt lỏng , nếu tears di chuyển chậm chứng tỏ rằng nó có nồng độ cồn cao hơn nhưng không chỉ rõ đó là nhưng không làm giảm bớt chất lượng rượu

 

Trả lời